Zákon o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „v bankách“) upravuje poskytovanie náhrad za tieto vklady v prípade, že sa stanú nedostupné. Za vklad sú považované všetky peňažné prostriedky, ktoré si klient v banke vložil na svoj účet alebo ktoré mu na účet vložil niekto iný, vrátane úrokov. Zákon ochraňuje vklady fyzických osôb, nadácií, neziskových organizácií, združení občanov, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ostatných právnických osôb s výnimkou tých, ktoré sú vylúčené z ochrany.

Vklad sa považuje za nedostupný, ak je uložený v banke, ktorá je vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, v konkurznom konaní alebo ktorej bola odobratá banková licencia. Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné platiť príspevky do fondu. Banky platia do fondu jednorazový vstupný poplatok 35 000 € a pravidelné ročné príspevky (stanovené ako % z vkladov uložených v bankách). Fond ochrany vkladov následne z týchto prostriedkov poskytuje náhrady za nedostupné vklady v bankách v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom.

Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 €. Táto výška náhrady platí od 30. decembra 2010 a je rovnaká vo všetkých krajinách EÚ. Výška náhrady sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa to hodnovernými dokladmi nepreukáže ináč.

Chránený nedostupný vklad vrátane spoločného vkladu musí byť podľa záznamov banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu vedený ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými, najmenej v rozsahu nasledovných údajov:

Chránené produkty

Za chránené sa považujú vklady na týchto produktoch:

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR sú nasledujúce banky:

Vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR, ktoré nie sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR, sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo. Vklady sú chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.

Elektronické bankovníctvo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

ucet zadarmo Už 10 rokov ponúkajú účet zadarmo. Založiť si ho môžete aj vy cez internet.
K účtu navyše dostanete platobnú kartu zadarmo a bezplatné výbery až do 30.6.

zvysenie limitu na bezkontaktne platby Zvýšenie limitu na bezkontaktné platby z 20 € na 50 €
Vláda si od zvýšenia limitu sľubuje lepšiu ochranu zdravia obyvateľov.

účet zadarmo s odmenou Otvorte si účet a získajte odmenu 10 EUR
365.bank spustila kampaň, vďaka ktorej môžete vy aj váš známy získať za otvorenie účtu odmenu 10 EUR.

Ďalšie