Zákon o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „v bankách“) upravuje poskytovanie náhrad za tieto vklady v prípade, že sa stanú nedostupné. Za vklad sú považované všetky peňažné prostriedky, ktoré si klient v banke vložil na svoj účet alebo ktoré mu na účet vložil niekto iný, vrátane úrokov. Zákon ochraňuje vklady fyzických osôb, nadácií, neziskových organizácií, združení občanov, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ostatných právnických osôb s výnimkou tých, ktoré sú vylúčené z ochrany.

Vklad sa považuje za nedostupný, ak je uložený v banke, ktorá je vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, v konkurznom konaní alebo ktorej bola odobratá banková licencia. Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné platiť príspevky do fondu. Banky platia do fondu jednorazový vstupný poplatok 35 000 € a pravidelné ročné príspevky (stanovené ako % z vkladov uložených v bankách). Fond ochrany vkladov následne z týchto prostriedkov poskytuje náhrady za nedostupné vklady v bankách v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom.

Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 €. Táto výška náhrady platí od 30. decembra 2010 a je rovnaká vo všetkých krajinách EÚ. Výška náhrady sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa to hodnovernými dokladmi nepreukáže ináč.

Chránený nedostupný vklad vrátane spoločného vkladu musí byť podľa záznamov banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu vedený ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými, najmenej v rozsahu nasledovných údajov:

 • meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia) a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
 • názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba; označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Chránené produkty

Za chránené sa považujú vklady na týchto produktoch:

 • bežné účty,
 • termínované účty,
 • vkladové a sporožírové účty,
 • vkladné knižky na meno,
 • vkladové účty s výpovednou lehotou,
 • vklady vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov na meno,
 • notárske úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené,
 • vyššie uvedené spoločné vklady, t.j. vklady vedené pre viac vkladateľov.

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR sú nasledujúce banky:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR, ktoré nie sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR, sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo. Vklady sú chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.

Elektronické bankovníctvo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

ucet zadarmo Účet bez poplatku pre každého
Prestaňte platiť zbytočné poplatky. Otvorte si účet zadarmo.

Ďalšie