Preskočiť na obsah

Všeobecné podmienky používania informácií na internetovej stránke www.totalmoney.sk a zásady ochrany osobných údajov

I. Všeobecná časť

 1. Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.totalmoney.sk (ďalej len internetová stránka) pre používateľov tejto internetovej stránky.
 2. Na internetovej stránke sa umiestňujú informácie o tuzemských finančných službách finančných inštitúcií, ktoré používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančného trhu. Informácie vytvárajú profil finančných produktov z pohľadu vybraných kategórií. Zohľadňujú sa len zverejnené špecifiká produktu, na základe ktorých sa uskutočňuje objektívne porovnanie produktu resp. finančnej služby, pričom nedochádza k finančnému poradenstvu. Prístup k týmto informáciám je bezplatný.
 3. Internetová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ internetovej stránky získava informácie z overených zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. V zásade vychádza vždy zo zverejnených informácií finančných inštitúcií poskytujúcich finančné služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto informácií, ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté používateľovi v súvislosti s aplikáciu týchto informácií.
 4. Zverejnenie informácií na internetovej stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom stránky.
 5. Kopírovanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.totalmoney.sk je možné len s uvedením zdroja www.totalmoney.sk. Na internete musí byť uvedenie zdroja doplnené o aktívny odkaz vo forme textu na stránku www.totalmoney.sk.
 6. Prístup na internetovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľa.
 7. V prípade, ak ste udelili súhlas s prijímaním noviniek a marketingových informácií e-mailom. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na novinky-odhlasit@totalmoney.sk. Prevádzkovateľ internetovej stránky neposkytne e-mailovú adresu používateľa tretej strane. Na prijímanie noviniek a informácií nemá používateľ právny nárok, ich zasielanie používateľovi môže byť kedykoľvek zrušené.
 8. Naše služby sú určené osobám, ktoré dosiahli vek aspoň 18 rokov.

II. Záverečné ustanovenia

 1. Používaním serveru www.totalmoney.sk používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 2. Tieto všeobecné podmienky môžu byť zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené alebo zrušené. O zmenách bude prevádzkovateľ používateľov informovať ich zverejnením na internetovej stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.totalmoney.sk.