Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neúmyselne alebo z nedbanlivosti až do výšky 4-násobku vašej priemernej mesačnej mzdy. Poistenie pokrýva škody vzniknuté na majetku aj na zdraví. Pripoistiť si môžete aj vedenie služobného vozidla.

Vyplňte formulár a porovnajte si poistenie v jednotlivých poisťovniach:

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri každom povolaní sa môže stať, že zamestnanec nechtiac alebo nedopatrením spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu. Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu je typ poistenia, ktorý chráni zamestnanca práve pred prípadnou škodou, ktorú môže svojmu zamestnávateľovi spôsobiť.

Pre koho je poistenie zodpovednosti za škodu určené?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu je určené pre zamestnancov, ktorí sú

 • v pracovnom pomere
 • v štátnozamestnaneckom pomere
 • v služobnom pomere
 • zamestnaní formou práce na dohodu, napríklad dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov atď.

Na aké škody sa vzťahuje poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu sa vzťahuje na škody a straty, ktoré vzniknú neúmyselne alebo z nedbanlivosti zamestnanca. Poistenie sa týka škôd vzniknutých na majetku a na zdraví a živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá.

Tip: Škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá, sú bližšie definované v Občianskom zákonníku a Zákonníku práce (prípadne Zákona o štátnej službe).

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje napríklad na:

 • škody spôsobené na zverených veciach
 • škody spôsobené na prepravovaných veciach
 • škody spôsobené nesprávne vykonanou službou alebo prácou
Poistenie zodpovednosti za škodu Foto: Pexels

Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na všetky typy škôd

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu má určité výluky. Poistenie nepokrýva stratu pracovných nástrojov, ochranných prostriedkov alebo iných pracovných prostriedkov, ktoré zamestnávateľ zveril zamestnancovi. Poistné plnenie sa taktiež nevzťahuje na škodu, ktorá vznikla na veciach, ktoré boli zamestnancovi zverené, napríklad zásoby materiálu, tovar, ceniny alebo zverená hotovosť. Nárok na plnenie taktiež zaniká v prípade, že bude zistené, že zamestnanec spôsobil škodu úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Koľko stojí poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Tak, ako aj pri iných typoch poistenia, aj pri poistení zodpovednosti za škodu poisťovne vychádzajú z toho, ako riziková je vykonávaná pracovná činnosť. Výsledná cena poistného teda priamo súvisí s tým, akej práci sa zamestnanec venuje. Poisťovne ponúkajú k základnému poisteniu zodpovednosti za škodu aj balíky pripoistení, napríklad za škodu na zverenom vozidle, škodu na dopravných veciach alebo krytie škody v rámci Európy alebo celého sveta.

Na akú poistnú sumu je vhodné poistiť zamestnanca?

Poistná suma, na ktorú sa zamestnanec poistí, by mala zodpovedať výške škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa:

 • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a. s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)
 • štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
 • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora
 • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajti – (policajný zbor, väzenská a justičná stráž, železničná polícia), príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, colníci)
 • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

lacne nakupy Koniec lacných nákupov z Číny
Európska únia pripravuje zavedenie dovozných ciel na lacný tovar z Číny, čo významne ovplyvní ceny na čínskych e-shopoch ako Temu, Aliexpress a Shein.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Ďalšie