Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neúmyselne alebo z nedbanlivosti až do výšky 4-násobku vašej priemernej mesačnej mzdy. Poistenie pokrýva škody vzniknuté na majetku aj na zdraví. Pripoistiť si môžete aj vedenie služobného vozidla.

Vyplňte formulár a porovnajte si poistenie v jednotlivých poisťovniach:

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri každom povolaní sa môže stať, že zamestnanec nechtiac alebo nedopatrením spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu. Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu je typ poistenia, ktorý chráni zamestnanca práve pred prípadnou škodou, ktorú môže svojmu zamestnávateľovi spôsobiť.

Pre koho je poistenie zodpovednosti za škodu určené?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu je určené pre zamestnancov, ktorí sú

Na aké škody sa vzťahuje poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu sa vzťahuje na škody a straty, ktoré vzniknú neúmyselne alebo z nedbanlivosti zamestnanca. Poistenie sa týka škôd vzniknutých na majetku a na zdraví a živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá.

Tip: Škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá, sú bližšie definované v Občianskom zákonníku a Zákonníku práce (prípadne Zákona o štátnej službe).

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje napríklad na:

Poistenie zodpovednosti za škodu Foto: Pexels

Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na všetky typy škôd

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu má určité výluky. Poistenie nepokrýva stratu pracovných nástrojov, ochranných prostriedkov alebo iných pracovných prostriedkov, ktoré zamestnávateľ zveril zamestnancovi. Poistné plnenie sa taktiež nevzťahuje na škodu, ktorá vznikla na veciach, ktoré boli zamestnancovi zverené, napríklad zásoby materiálu, tovar, ceniny alebo zverená hotovosť. Nárok na plnenie taktiež zaniká v prípade, že bude zistené, že zamestnanec spôsobil škodu úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Koľko stojí poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Tak, ako aj pri iných typoch poistenia, aj pri poistení zodpovednosti za škodu poisťovne vychádzajú z toho, ako riziková je vykonávaná pracovná činnosť. Výsledná cena poistného teda priamo súvisí s tým, akej práci sa zamestnanec venuje. Poisťovne ponúkajú k základnému poisteniu zodpovednosti za škodu aj balíky pripoistení, napríklad za škodu na zverenom vozidle, škodu na dopravných veciach alebo krytie škody v rámci Európy alebo celého sveta.

Na akú poistnú sumu je vhodné poistiť zamestnanca?

Poistná suma, na ktorú sa zamestnanec poistí, by mala zodpovedať výške škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa:

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

zmena zdravotnej poistovne Posledných 10 dní na zmenu zdravotnej poisťovne!
Zmeňte poisťovňu a získajte lepšie zdravotné benefity.

zmena zdravotnej poistovne Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť aj cez internet
Zmena zdravotnej poisťovne je zadarmo, čas však máte iba do konca septembra.

zmena zdravotnej poistovne Posledné dva týždne na zmenu zdravotnej poisťovne!
Dôvera, Union alebo VšZP? Kde sa o vás postarajú najlepšie?

Ďalšie