Prvý Protiinflačný vklad od Tatra banky

Protiinflačný vklad je jednorazový termínovaný vklad bez automatickej obnovy s viazanosťou 4 roky a minimálnou výškou vkladu 1 000 €. Peniaze vložené na Protiinflačnom vklade bude banka počas uvádzacej doby viazanosti úročiť úrokovou sadzbou platnou pre 1-mesačné termínované vklady. V štandardnej dobe viazanosti bude úročenie vo výške 1 % ročne s možnosťou získať bonusový úrok. V prvej vlne si môžete Protiinflačný vklad zriadiť v čase od 1. 3. do 30. 3. 2010.

Úročenie Protiinflačného vkladu

Základné úročenie Protiinflačného vkladu pozostáva z uvádzacej úrokovej sadzby platnej do 31. 3. 2010 a zo základnej úrokovej sadzby platnej od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014. Uvádzacia úroková sadzba platná do konca marca 2010 bude vo výške úrokovej sadzby poskytovanej pre termínované vklady s 1-mesačnou viazanosťou (pozrite si aktuálne úrokové sadzby pre termínované vklady). V štandardnej dobe viazanosti, t.j. od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014, bude Protiinflačný vklad úročený základnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % p.a., ktorú Tatra banka garantuje počas celej doby viazanosti.

Okrem základnej úrokovej sadzby môžete naviac získať bonusový úrok. Ako uvádza Tatra banka v Popise finančného nástroja vnoreného do Protiinflačného vkladu, bonusový úrok z vkladu na Protiinflačnom vklade vyplýva z vnoreného finančného nástroja (derivátu), ktorým je inflačný swap. Prakticky to pre Vás znamená, že po uplynutí doby viazanosti na Protiinflačnom vklade získate nárok na vyplatenie bonusového úroku v prípade, ak hodnota inflačného indexu platná na konci roka 2013 bude vyššia ako hodnota inflačného indexu platná na konci roka 2009. V opačnom prípade získate nulový bonusový úrok a Váš vklad bude 4 roky úročený len základnou sadzbou vo výške 1 % ročne.

Vklad na Protiinflačnom vklade, základný úrok a bonusový úrok sú splatné po uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu. Uvádzací úrok je splatný po uplynutí uvádzacej doby viazanosti vkladu. Od momentu pripísania vkladu na Protiinflačný vklad do momentu uplynutia celkovej doby viazanosti vkladu nie je možné na základe jednostrannej dispozície klienta zmeniť, teda znížiť ani zvýšiť, výšku vkladu na Protiinflačnom vklade.

Výpočet bonusovej úrokovej sadzby

Celková výška bonusovej úrokovej sadzby (ďalej BÚS) za obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014 bude odvodená od zmeny podkladového indexu nasledovne:

BÚS  =  100 %  x  Zmena podkladového indexu v %

pričom minimálna výška BÚS bude 0 % a maximálna výška BÚS nebude limitovaná. Podkladový index je index harmonizovanej spotrebiteľskej inflácie Eurozóny s vyňatím tabaku publikovaný štatistickým úradom Eurostat (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA; Bloomberg® Code: CPTFEMU Index).

Poznámka: Protiinflačný vklad je vkladom podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane vkladov. Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky táto osoba zverila pri bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov.

Zdroj: Tatra banka

08. 03. 2010 -

Prečítajte si aj: 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze Porovnanie účtov zadarmo - 365.bank, mBank a Fio Banka Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2