Zákon o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „v bankách“) upravuje poskytovanie náhrad za tieto vklady v prípade, že sa stanú nedostupné. Za vklad sú považované všetky peňažné prostriedky, ktoré si klient v banke vložil na svoj účet alebo ktoré mu na účet vložil niekto iný, vrátane úrokov. Zákon ochraňuje vklady fyzických osôb, nadácií, neziskových organizácií, združení občanov, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ostatných právnických osôb s výnimkou tých, ktoré sú vylúčené z ochrany.

Vklad sa považuje za nedostupný, ak je uložený v banke, ktorá je vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, v konkurznom konaní alebo ktorej bola odobratá banková licencia. Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné platiť príspevky do fondu. Banky platia do fondu jednorazový vstupný poplatok 35 000 € a pravidelné ročné príspevky (stanovené ako % z vkladov uložených v bankách). Fond ochrany vkladov následne z týchto prostriedkov poskytuje náhrady za nedostupné vklady v bankách v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom.

Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 €. Táto výška náhrady platí od 30. decembra 2010 a je rovnaká vo všetkých krajinách EÚ. Výška náhrady sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa to hodnovernými dokladmi nepreukáže ináč.

Chránený nedostupný vklad vrátane spoločného vkladu musí byť podľa záznamov banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu vedený ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými, najmenej v rozsahu nasledovných údajov:

 • meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia) a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
 • názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba; označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Chránené produkty

Za chránené sa považujú vklady na týchto produktoch:

 • bežné účty,
 • termínované účty,
 • vkladové a sporožírové účty,
 • vkladné knižky na meno,
 • vkladové účty s výpovednou lehotou,
 • vklady vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov na meno,
 • notárske úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené,
 • vyššie uvedené spoločné vklady, t.j. vklady vedené pre viac vkladateľov.

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR sú nasledujúce banky:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR, ktoré nie sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR, sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo. Vklady sú chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.

Elektronické bankovníctvo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

lacne nakupy Koniec lacných nákupov z Číny
Európska únia pripravuje zavedenie dovozných ciel na lacný tovar z Číny, čo významne ovplyvní ceny na čínskych e-shopoch ako Temu, Aliexpress a Shein.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Ďalšie