Štátna bonifikácia pre mladých v roku 2017

Štátna bonifikácia pre mladých (označovaná aj ako štátny príspevok pre mladých) je percento, o ktoré je znížená úroková sadzba pri hypotekárnom úvere. Určuje sa na kalendárny rok a v danom roku platí pre všetky klasické hypotekárne úvery (t.j. neplatí pre americké hypotéky).

Pre rok 2017 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk), a to aj v prípade spolužiadateľov o hypotéku so štátnym príspevkom. Štát prispieva aj v roku 2017 vo výške 2 % ročne. Hypotekárna banka, ktorej povinnosťou je tiež prispieť k zníženiu úrokovej sadzby, obvykle pridáva ďalšie 1 %. Celkové úrokové zvýhodnenie pre mladých žiadateľom o hypotekárny úver tak v tomto roku dosahuje 3 %.

Na akú dobu sa poskytuje štátna bonifikácia?

Štátny príspevok spolu s príspevkom od hypotekárnej banky sa poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru. Banka sa na dobu 5 rokov tiež zaväzuje umožniť odklad splátok istiny úveru, realizáciu mimoriadnych splátok hypotekárneho úveru bez poplatku, predčasné splatenie úveru pri konci fixácie bez poplatku alebo zníženie splátok na polovicu na 2 roky pri narodení dieťaťa.

Kto má nárok na štátnu bonifikáciu?

 • Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku. Ak sú poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musia podmienku veku splniť obaja.

 • Fyzická osoba, ktorej priemerný mesačný príjem bol za predchádzajúci kalendárny rok najviac 1 166,10 €. Ak sú žiadateľmi manželia, ich spoločný priemerný mesačný príjem za minulý rok nesmel presiahnuť 2 332,20 €. Táto hranica platí pre 3. štvrťrok 2017 (od 1. júla do 30. septembra).

Podrobnejšie informácie

 • Nárok na štátny príspevok si mladý žiadateľ uplatňuje prostredníctvom banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží.

 • Ak poberateľ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, štátny príspevok sa poskytuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási.

 • Nárok na štátny príspevok zaniká, ak:
  a) banka eviduje klienta ako neplatiča,
  b) klient nedodrží účel, na ktorý mu bol úver poskytnutý,
  c) klient prevedie záväzok z úveru na inú osobu,
  d) klient predčasne splatí úver pred uplynutím štyroch rokov od jeho poskytnutia,
  e) klient uviedol nepravdivé údaje v žiadosti o štátny príspevok.

  V prípade nedodržania bodu d) a e) je klient povinný poskytnutý štátny príspevok bezodkladne vrátiť.

 • Ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru zomrie, nárok na štátny príspevok pre mladých prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru.

 • Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru po uplynutí piatich rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru zaniká nárok na štátny príspevok pre mladých a súčasne mu vzniká nárok na nový štátny príspevok, pokiaľ v tom čase splní podmienky pre jeho uznanie.

Zhrnutie výhod štátnej bonifikácie pre mladých

 • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
 • Poskytuje sa na dobu 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
 • Možnosť odkladu splátok istiny na 5 rokov.
 • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
 • Predčasné splatenie hypotéky na konci fixácie úrokovej sadzby bez poplatku (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011)
 • Odklad splátok istiny alebo zníženie mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa a to na dobu 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
Hypotekárne certifikáty

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

dvihanie urokov Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach
VÚB dvíha úroky o 0,20%. Ostatné banky ju budú čoskoro nasledovať .

hypoteka Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.
Ak následne podáte návrh na vklad v stanovenej lehote, ušetríte na poplatku.

Ďalšie