Zákon o energetike

Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z., ktorý nahradil pôvodný zákon č. 656/2004 Z. z., je výsledkom integrácie smerníc z tzv. 3. energetického balíčka Európskej únie.

Nové pravidlá sú zamerané hlavne na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom. Nový zákon o energetike obsahuje nové možnosti, ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete. Oddelenie výroby a dodávky elektriny od prenosovej sústavy bude po novom realizované prostredníctvom modelu oddelenia vlastníctva.

Zákon o energetike tiež výrazne posilňuje práva odberateľov elektriny a plynu a zameriava sa na väčšiu ochranu tzv. „zraniteľných odberateľov“. Ustanovuje napríklad možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, právo spotrebiteľa dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa alebo právo na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a webových sídlach energetických podnikov. Zákon zároveň všetkým domácnostiam aj malým podnikom zaručuje univerzálnu službu, t. j. právo na dodávku elektriny a plynu v určitej kvalite, za primerané, transparentné, porovnateľné a nediskriminačné ceny.

Ochrana odberateľa elektriny a plynu

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú okrem práv na ochranu spotrebiteľa aj tieto práva pri dodávke elektriny a dodávke plynu:

  • uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu, ktorá musí obsahovať identifikáciu dodávateľa a odberateľa, rozsah a podmienky dodávky elektriny alebo plynu, informácie o cene elektriny alebo plynu a jej štruktúre, dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie, že zmluvu je možné vypovedať bez poplatku, informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a s tým súvisiacich služieb alebo so zmenou podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
  • na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo plynu a o zmene obchodných podmienok najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,
  • písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo plynu, alebo so zmenou obchodných podmienok, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo plynu, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny. Toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú. Ak dodávateľ vyššie uvedené zmeny odberateľovi neoznámi, tak má odberateľ právo do 3 mesiacov od účinnosti týchto zmien vypovedať zmluvu dodávateľovi.

Odberateľ elektriny alebo plynu má právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu. Dodávateľ elektriny alebo plynu pritom nesmie požadovať od odberateľa elektriny alebo plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom, a to najneskôr ku dňu vykonania tejto zmeny, a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu s novým dodávateľom s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu. Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu s novým dodávateľom je odberateľ elektriny alebo plynu povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo nového dodávateľa plynu príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu. Pôvodný dodávateľ elektriny alebo plynu je povinný odberateľovi v domácnosti doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny alebo plynu najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny a ceny plynu hneď teraz online!
Ako ušetriť na elektrine Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie