Bežný účet

Čo je bežný účet?

Bežný účet je depozitný produkt banky bez výpovednej lehoty. S prostriedkami uloženými na bežnom účte môže klient kedykoľvek disponovať. Zmyslom bežných účtov je okamžitý prístup k vlastným prostriedkom – hotovostný alebo bezhotovostný. Bežné účty sú otvárané pre fyzické osoby, pre podnikateľov a pre právnické osoby. Môžu byť vedené buď v domácej mene alebo v rôznych cudzích menách.

Bežné účty a aj tzv. balíky služieb, za cenu ktorých získava klient nie len bežný účet a predplatené operácie na bežnom účte, ale aj rôzne doplnkové služby k účtu ponúkajú všetky banky. Kým pri bežnom účte je väčšinou všetko spoplatňované zvlášť (vedenie, operácie, doplnkové služby), balíky služieb majú v cene balíka aj niektoré doplnkové služby, operácie a pod. Pri výbere bežného účtu by nemala byť hlavným hodnotiacim kritériom výška úrokovej sadzby, ktorá je na bežných účtoch nižšia ako pri iných vkladových účtoch (napr. termínovaných vkladoch, vkladných knižkách), ale komplexný pohľad na balík služieb, ktorý banka klientovi spolu s bežným účtom ponúka.

Medzi najdôležitejšie poplatky v súvislosti s bežným účtom patria:

  • poplatok za vedenie bežného účtu,
  • poplatok za účtovnú položku (akákoľvek výberová alebo vkladová transakcia),
  • poplatok za balík služieb (v ktorom už môžu byť zahrnuté aj vyššie uvedené poplatky).

Ďalšími dôležitými prvkami pri výbere bežného účtu sú: výška minimálneho zostatku, typ a počet debetných kariet vydávaných k bežnému účtu, možnosti prístupu k bežnému účtu cez internet banking, telefón, mobil alebo e-mail. K bežným účtom tiež patrí možnosť čerpania krátkodobého úveru formou povoleného prečerpania na bežnom účte.

Banka, ktorá ponúka balíky služieb, ich má zväčša niekoľko. Ceny balíkov sú odstupňované podľa množstva ponúkaných služieb a množstva „predplatených“ operácií na bežnom účte. Štandardnou súčasťou balíka býva samotný bežný účet, platobná karta vydaná k bežnému účtu a zasielanie výpisov (nie vždy musí byť v cena balíka výpis zasielaný s mesačnou periodicitou). Služby, o ktoré máte záujem a balík ich neobsahuje, budú spoplatnené. Spoplatnené budú tiež všetky operácie na bežnom účte realizované nad rámec „predplatených“ operácií v balíku.

Pri výbere konkrétneho balíka služieb je dobré vedieť, čo od balíka služieb očakávate, t.j.:

  • koľko a aké typy operácii na bežnom účte v priebehu mesiaca zrealizujete (výbery z bankomatov, platby kartou u obchodníkov, trvalé príkazy, inkasá, vklady na účet),
  • využívanie povoleného prečerpania na bežnom účte (s ohľadom na výšku úrokovej sadzby, výšku povoleného prečerpania),
  • využívanie služieb elektronického bankovníctva.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2