Termínovaný vklad

Bankový produkt určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, je úročený výhodnejšie ako prostriedky uložené na bežnom účte a môže byť vedený nie len v tuzemskej mene, ale aj v cudzích menách.

Termínované vklady môžu byť buď jednorazové alebo automaticky obnovované (revolvingové). V prípade jednorazových termínovaných vkladov je zostatok po uplynutí doby, na ktorú bol zriadený termínovaný účet, prevedený na bežný účet alebo vyplatený v hotovosti. Spôsob naloženie zo zostatkom je definovaný v zmluve k termínovanému účtu. Automaticky obnovované termínované vklady sú obnovované po termíne splatnosti pokiaľ klient v čas termínovaný vklad nezruší. Pri automatickom obnovení vkladu je nanovo zafixovaná aktuálne platná úroková sadzba pre danú dobu fixácie a výšku vkladu.

Podľa fixácie úrokovej sadzby možno termínované vklady rozdeliť na:

  • krátkodobé, pri ktorých sa fixácia pohybuje od niekoľkých dní do jedného roka,
  • strednodobé s fixáciou viac ako jeden rok.

Dlhodobé termínované vklady s fixáciou dlhšou ako 5 rokov sú zriedkavosťou. Dĺžku fixácie termínovaného vkladu si klient volí podľa svojich predstáv. Najčastejšie sú v ponuke bánk termínované vklady s fixáciou na 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 a 36 mesiacov. Zriedkavejšie sú fixácie na 7 alebo napr. 14 dní. Fixácia zabezpečí zhodnocovanie vložených prostriedkov rovnakou úrokovou sadzbou po celú zvolenú dobu

Pri termínovaných vkladoch závisí výška úrokovej sadzby od výšky vkladu a od jeho dĺžky. Úrokové výnosy sú zväčša splatné k dátumu splatnosti termínovaného vkladu, ktorý závisí od zvolenej dĺžky fixácie úrokovej sadzby. V závislosti od aktuálnych úrokových sadzieb v jednotlivých kategóriách fixácií a výšky vkladu môže byť niekedy výhodnejší termínovaný vklad na kratšie obdobie, keďže po jeho automatickej obnove sa bude v nasledujúcom období úročiť aj úrokový výnos z predchádzajúceho obdobia.

Minimálna výška vkladu závisí od konkrétnych podmienok jednotlivých bánk. Minimálna výška vkladu je často rovnaká s minimálnym zostatkom na termínovanom účte, teda s minimálnym množstvom finančných prostriedkov, ktoré v prípade výberu, ale nezrušenia termínovaného účtu, musia na účte ostať.

Poplatky za predčasný výber vkladu, pokiaľ tento nastane mimo obdobia stanoveného bankou, závisia od podmienok banky a môžu byť určené napr.:

  • vo výške straty úroku za presne určený počet dní v závislosti od dĺžky fixácie,
  • ako % z predčasne vyberanej sumy,
  • ako % akumulovaných úrokov od posledného obnovenia vkladu a pod.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2