Viazaný finančný agent

Agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou; to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie.

Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Odbornou spôsobilosťou pre základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie najneskôr do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri.

Viazaný finančný agent preukazuje odbornú spôsobilosť navrhovateľovi do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri Odborná spôsobilosť sa preukazuje úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania, potvrdením o dĺžke odbornej praxe v príslušnom sektore, potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky.

TotalMoney.sk nástroje


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2