Vkladná knižka

Jedna z foriem uloženia peňazí v banke a ich zhodnocovania. S vkladom uloženým na vkladnej knižke možno disponovať len po predložení vkladnej knižky. Zápisy vo vkladnej knižke informujú držiteľa vkladnej knižky o výške pôvodného vkladu, ďalších vkladoch, výberoch a o aktuálnom stave.

Základné rozdelenie vkladných knižiek je na vkladné knižky:

  • bez výpovednej lehoty,
  • s výpovednou lehotou.

Vladné knižky bez výpovednej lehoty

Pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty môže majiteľ vkladať alebo vyberať peniaze kedykoľvek, bez potreby dopredu banke ohlasovať výber alebo vklad. Vkladné knižky bez výpovednej lehoty patria k najrozšírenejším typom vkladných knižiek.

Vkladné knižky s výpovednou lehotou

Ponúkajú možnosť zvoliť si dĺžku výpovednej lehoty najčastejšie 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Dĺžka výpovednej lehoty určuje, akú dlhú dobu pred výberom z vkladnej knižky ste povinní výber banke oznámiť. Pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou je často vyššia úroková sadzba ako pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty. V prípade predčasného výberu si však banka účtuje poplatok za predčasný výber z vkladnej knižky.

Ďalšie typy vkladných knižiek: devízové, výherné a pre deti

Devízové vkladné knižky, ktoré môžu byť buď s výpovednou alebo bez výpovednej lehoty. Sú určené na vkladanie a výber peňažných prostriedkov vo voľne zameniteľných menách (napr. USD, CZK a pod.). Výška základného vkladu je určená v mene, v ktorej si vkladnú knižku otvárate (napr. 1000 CZK alebo 30 USD). Hotovostné vklady na vkladnú knižku sa realizujú v mene vkladnej knižky alebo v inej mene konvertovanej na menu vkladnej knižky. Na devízovú vkladnú knižku možno vkladať peňažné prostriedky aj bezhotovostne.

Výherné vkladné knižky, t.j. vkladné knižky, pri ktorých nedochádza k úročeniu vkladu, ale namiesto toho sa v priebehu roka zúčastňujú žrebovania o peňažné výhry.

Vkladné knižky pre deti, určené pre deti, resp. rodičov, ktorí knižku zriaďujú na meno dieťaťa. Vklady na knižku možno realizovať hotovostne, bezhotovostne alebo formou zrážok zo mzdy. Vklady môžu byť úročené rôznymi úrokovými mierami podľa dĺžky výpovednej lehoty, alebo sa na vklady vzťahujú špeciálne bonusy (napr. bonus za nevyberanie finančných prostriedkov z vkladnej knižky po dobu jedného roka, bonus vyplatený pri narodeninách dieťaťa a pod.).

Zriadenie vkladnej knižky

Banky stanovujú podmienky pre zriadenie vkladnej knižky vo forme minimálne vkladu potrebného pri zriadení vkladnej knižky a minimálnej sumy, pod ktorú nesmie zostatok na vkladnej knižke klesnúť. Pre zriadenie vkladnej knižky najčastejšie postačí:

  • doklad totožnosti,
  • minimálny vklad, ak ho banka požaduje.

V prípade zriadenia vkladnej knižky pre dieťa potrebujete doklad totožnosti a rodný list dieťaťa, pre ktoré vkladnú knižku otvárate.

Vklady a výbery z vkladnej knižky

Vklady na vkladnú knižku možno realizovať niekoľkými spôsobmi:

  • hotovostne,
  • prevodom z bežného účtu,
  • zrážkou zo mzdy.

Vyberať z vkladnej knižky môže len majiteľ vkladnej knižky, alebo majiteľom splnomocnené osoby. Výbery z vkladnej knižky môžu byť buď hotovostné alebo bezhotovostné. V prípade vkladnej knižky bez výpovednej lehoty môže majiteľ knižky vkladať alebo vyberať peniaze bez potreby ohlasovať vklad alebo výber banke.

Pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou táto určuje dobu, kedy ste vopred banke povinný nahlásiť výber z vkladnej knižky. Napr. pri vkladnej knižke s výpovednou lehotou 3 mesiace ste povinný banke oznámiť výber z vkladnej knižky 3 mesiace vopred.

Zákon o ochrane vkladov

Vklady na vkladnej knižke sú chránené Zákonom o ochrane vkladov. Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“) na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov. 

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2